Slovník pojmů

Anténní zisk (dB, dBd, dBi). Vyjadřuje míru vyzářeného signálu antény v porovnaní ze signálem z referenční antény v místě pozorování. Platí všeobecné pravidlo G[dBi]=G[dBd] + 2.15, kde G je zisk, dBd je půlvlnný dipól, dBi je izotropický zářič. Výrobci antén často deklarují vyšší číslo neuvádějíc, zda jde o dB, dBd nebo dBi.

Agregace nebo také overbooking udává poměr o kolik pomaleji je připojen HotSpot poskytovatele k internetu ve srovnání s prostým násobkem počet_uživatelů*rychlost_připojení_uživatele. Nestává se ale, že by všichni uživatelé byli připojeni najednou a využívali plnou kapacitu linky.

AP (Access Point), přístupový bod. Zařízení které vysílá a přijímá signál a umožňuje tak přístup do bezdrátové sítě. Jeden nebo více AP tvoří HotSpot.

Bandwidth tímto termínem se typicky označuje rychlost připojení k síti. Ke všem přístupovým bodům sítě je možné se připojit stejnou rychlostí podle podmínek připojení.

Brána (Gateway) Výchozí brána sítě určuje nejbližší router, přes který se data dostávají do Internetu. Při konfiguraci parametrů ethernetové síťové karty v PC je třeba bránu vyplnit dle parametrů v konfiguračním protokolu.<

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokol, který umožňuje přidělit počítači, který se připojuje do sítě unikátní IP adresu, platnou po dobu aktuálního připojení.

DNS (Domain name server) Slovní reprezentace IP adresy. Lze ho většinou použít místo IP adresy. Odkazuje stále na stejný počítač, i když se změní jeho IP adresa. Těchto názvů může mít každý počítač i několik.

Firewall je softwarové nebo hardwarové zařízení chránící Váš počítač, server nebo celou počítačovou síť proti útokům a neoprávněným pokusům o průnik z internetu.

IP Adresa (Internet Protocol Address) adresa identifikuje každý počítač, který je přihlášen do této sítě. V rámci konkrétní sítě ji přiděluje správce daného přístupového bodu (AP). Je součástí protokolu TCP/IP na němž běží veškerý software na síti.

Kanál (Channel) Frekvenční pásmo vyhrazené pro Wifi (2,4 a 5GHz)

HotSpot (vysílač) signálu pro danou oblast. Pro připojení k HotSpotu je třeba použít klientské mikrovlnné zařízení (např. ODU) a z místa připojení je nezbytná přímá viditelnost na HotSpot.

Packet (paket) – balík dat, který se posílá po síti.

Polarizace (Polarisation) označuje rovinu, ve které kmitá signál vyzářený HotSpotem vzhledem k zemi. Běžně používáme polarizaci horizontální (kmity jsou rovnoběžné s povrchem země) a vertikální (kmity jsou na zemský povrch kolmé). Při šíření na přímou viditelnost je polarizace velmi důležitým parametrem. Pokud bychom přijímali signál anténou s jinou polarizací, než s jakou byl signál vyzářen, došlo by ke značnému útlumu (teoreticky nekonečnému, prakticky kolem -30 dB). Námi dodávané externí antény (příp. ODU s integrovanou anténou) je možné použít pro příjem signálu v obou polarizacích. To v jaké polarizaci anténa (ODU) signál přijímá je dáno její polohou vůči povrchu země. Při instalaci antény (nebo ODU) se řiďte instrukcemi pro montáž v požadované polarizaci.

Router je počítač nebo jiné zařízení, který přesměrovává data (pakety) mezi sítěmi.

SSID (Service Set Identifier) – Jedná se o unikátní identifikátor každé bezdrátové WAN sítě. V případě, že je v konkrétním místě k dispozici více sítí, je možné provést volbu mezi nimi právě prostřednictvím volby SSID.

VPN (Virtual Private Network) – software, který umožňuje zabezpečené připojení a komunikaci přes síť internet. Existuje mnoho typů různých VPN software. VPN funguje na principu šifrování dat na straně odesílatele a jejich dešifrování na straně příjemce a to v reálném čase.

WiFi (Wireless Fidelity) – technologie bezdrátového přenosu dat ve frekvenčním pásmu, které je ČTÚ (Českým telekomunikačním úřadem) prohlášeno za bezlicenční.