Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb
1.1. Tyto podmínky upravují poskytování telekomunikačních služeb firmou MIRANET Petra Hodinová, Vokova 1137, 383 01 Prachatice, IČ: 86 992 961 a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, uzavírané mezi poskytovatelem a zákazníkem.
1.2. „Zákazník“ je uživatel, který splnil podmínky dané příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami a který má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu.
1.3. „Zřízení služby“ je instalace zařízení, provedení všech konfigurací na telekomunikační síti poskytovatele a dalších úkonů, nezbytných pro užívání služby dle podmínek stanovených Smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb, jejími přílohami a technickými specifikacemi.
1.4. „Závada“ je stav, kdy je zákazníkovi znemožněno užívání služby z technických důvodů, služba je nedostupná, je snížena její kvalita nebo je omezen její běžný sjednaný rozsah, pokud nastala za koncovým bodem telekomunikační sítě ( na straně zákazníka ).
1.5. „Porucha“ je stav, kdy je zákazníkovi užívání služby znemožněno z technických důvodů, služba je nedostupná, je snížena její kvalita nebo omezen její běžný sjednaný rozsah, pokud nastala před koncovým bodem telekomunikační sítě ( na straně poskytovatele ).

2. Uzavření, platnost a účinnost smlouvy
2.1. Smlouva je platná dnem uzavření.
2.2. Smlouva může být uzavřena pouze po úspěšné instalaci zařízení a uvedení služby do užívání.

3. Práva a povinnosti poskytovatele
3.1. Poskytovatel je povinen:
3.1.1. Zřídit zákazníkovi službu za podmínek uvedených ve smlouvě a tuto službu poskytovat za podmínek a za cenu stanovenou smlouvou, s výjimkou případů dále uvedených,
3.1.2. Poskytovat službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
3.2. Poskytovatel je oprávněn:
3.2.1. Přerušit poskytování služby na dobu nezbytné odstávky. Neposkytování služby po dobu ohlášeného přerušení není poruchou.
3.2.2. Měnit topologii telekomunikační sítě a provádět její úpravy a rekonfigurace, pokud dodrží parametry smlouvy.
3.2.3. Odstavit zákazníka, jehož zařízení nebylo dodáno a instalováno poskytovatelem, na nezbytně dlouhou dobu poskytování služby, jestliže je evidentní, že zařízení způsobuje technické potíže v systému poskytovatele. Na tuto odstávku je povinen poskytovatel zákazníka upozornit minimálně 1 den před odstavením.
3.2.4. Využívat na servisní a montážní práce a instalace služby třetí osoby.

4. Práva a povinnosti zákazníka
4.1. Zákazník je povinen:
4.1.1. Neprodleně ohlásit poskytovateli všechny známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby, zejména poruchy telekomunikační sítě a závady v poskytování služby,
4.1.2. Oznamovat po celou dobu účinnosti smlouvy změnu svých identifikačních údajů,
4.1.3. Nepřevádět a postupovat vlastní práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
4.1.4. Zajistit na své náklady elektrické napájení technických prostředků na koncovém bodě, potřebných pro poskytování služby,
4.1.5. Neměnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení a umístění technických prostředků, určených pro využívání služby.

5. Rozsah a územní vymezení poskytované služby
5.1. Rozsah poskytované služby včetně nezbytných specifikací je uveden ve smlouvě, zejména v Technické specifikaci nebo Popisu služby. Jednotlivá služba je zřizována a poskytována na základě příslušné jednotlivé technické specifikace. Parametry služby ( kvalita, odezva, dostupnost atd… ) je stanovena v Technické specifikaci.

6. Ceny a platební podmínky
6.1. Ceny za poskytnuté služby a podrobnosti, týkající se způsobu jejich účtování a placení, jsou uvedeny v příslušné smlouvě nebo platném Ceníku služeb.
6.2. Cena za poskytnuté služby se sjednává:
6.2.1. Individuální písemnou dohodou ve smlouvě,
6.2.2. Podle Ceníku služeb poskytovatele, platného v době podpisu smlouvy.
6.3. Platný Ceník služeb je zákazníkovi k dispozici v sídle poskytovatele a na vyžádání zaslán e-mailem zákazníkovi.
6.4. Poskytovatel nemá po dobu prvního roku platnosti smlouvy právo měnit ceny služeb, poskytovaných zákazníkovi. Cenu za služby je zákazník povinen platit v termínu splatnosti podle smlouvy či vyúčtování.
6.5. Je-li to dáno smlouvou nebo typem služby, jsou služby poskytovány, jen je-li cena za služby předplacena. Není-li zaplaceno předplatné služby, poskytovatel službu neposkytuje.

7. Vyúčtování a placení
7.1. Poskytovatel vystaví zákazníkovi na příslušné zúčtovací období daňový doklad.
7.2. V průběhu poskytování služeb budou poskytovatelem účtována zákazníkovi dílčí plnění, a to vždy:
a) k prvnímu dni zúčtovacího období
b) k jinému dni zúčtovacího období.
Pokud není smlouvou sjednáno dílčí plnění podle písmene b), platí dílčí plnění podle písmene a).
7.3. Zúčtovacím obdobím je:
a) kalendářní měsíc
b) jiné období.
Pokud není smlouvou sjednáno zúčtovací období podle písmene b), platí zúčtovací období podle písmene a).
7.4. Datum dílčího plnění je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ( DUZP ) podle § 9 odst. 3 zákona 588/92 Sb. o dani z přidané hodnoty v plném znění a poskytovatel je povinen do 15 dnů od tohoto data vystavit zákazníkovi daňový doklad.
7.5. Splatnost ceny za služby je 10 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu. Úhrada je provedena dnem připsání částky na účet poskytovatele.
7.6. Jestliže je cena služby placena předen jako předplatné, je částka předplatného přijatá poskytovatelem použita nejdříve na úhradu již poskytovaných služeb. Pokud zákazník zaplatí více, je přeplatek použit na úhradu ceny služeb na další období.
7.7. Jestliže nebude provedena úhrada ceny služeb od zákazníka na účet poskytovatele do termínu, uvedeného v bodě 7.4., má poskytovatel právo dočasně přerušit poskytování výše uvedených služeb, dokud nebude cena služby uhrazena.

8. Dohled, servisní zásah, hlášení poruch nebo závad
8.1. Zjistí-li zákazník poruchu nebo závadu služby, ohlásí tuto skutečnost poskytovateli e-mailem nebo telefonicky.
8.1.1. Okamžik oznámení je časem vzniku poruchy pro výpočet výše slevy z ceny.
8.1.2. Po dobu od oznámení poruchy nebo závady do doby opětovného zprovoznění služby není zákazníkovi účtována částka, která je rovna součinu celých dnů, kdy službu nebylo možno užívat, a jedné třicetiny celkové ceny služby, účtované za jeden kalendářní měsíc. Jestliže bude opakovaně zákazník vyzván ke zpřístupnění zařízení provozovateli za účelem odstranění závady a toto zpřístupnění neumožní, doba od druhé výzvy do následného zpřístupnění se nebude započítávat do slevy.
8.1.3. Za poruchu se nepovažuje výpadek elektřiny u zákazníka.
8.2. Dojde-li k závadě na zařízení zákazníka, které nebylo dodáno poskytovatelem, není odstranění poruchy povinností poskytovatele. V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat si za odstranění závady náklady za servisní práce.

9. Reklamace a kompenzace
9.1. Poskytovatel se zavazuje odstraňovat závady v nejkratší možné době od nahlášení zákazníkem.
9.2. Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost služby.
9.2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout slevu z ceny za nefunkčnost nebo sníženou kvalitu služby po dobu poruchy.
9.2.2. Doby poruch se v daném kalendářním měsíci sčítají.
9.3. Sleva bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na slevu zákazník uplatní.

10. Omezení poskytování služby
10.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně dlouhou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z technických důvodů.
10.2. Poskytovatel je oprávněn omezit užívání služby, pokud je zákazník v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté služby nebo neplní smluvní podmínky. Jestliže zákazník neplní smluvní podmínky opakovaně ( třikrát za jeden rok ), má poskytovatel právo vypovědět smlouvu. Omezením užívání služby může být i neprovádění servisu.
10.3. Jestliže je užívání služby zákazníkem technicky či jinak vázáno na jinou službu, poskytovanou jinou osobou přímo zákazníkovi na základě smlouvy mezi touto osobou a zákazníkem, potom se zrušení nebo pozastavení poskytování třetí osobou zákazníkovi považuje za překážku na straně zákazníka a poskytovatel není v prodlení v poskytování služby. Poskytovatel má v tomto případě právo odstoupit od smlouvy. Zákazník je povinen do doby zrušení smlouvy řádně platit sjednanou cenu služby bez ohledu na to, že službu nemůže užívat pro důvody na své straně.

11. Ochrana osobních dat a důvěrnost informací
11.1. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o zákazníkovi jen v rozsahu nutném pro evidenci v systému a užívat je v souladu s právním řádem ČR, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a § 84 a § 86 zákona 151/2000 Sb. v platném znění.

12. Změna smlouvy, změna parametrů služby
12.1. Smlouvu lze měnit:
12.1.1. Přidáním nové přílohy Technické specifikace, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
12.1.2. Nahrazením Technické specifikace novou Technickou specifikací ( změnová technická specifikace ), podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12.1.3. Písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12.1.4. Nabytím účinnosti nových Všeobecných podmínek, Popisu služby a příslušného Ceníku služeb. Tento bod neplatí po dobu prvního roku ode dne uzavření smlouvy.
12.2. Změna obchodních či technických parametrů ( upgrade ) služby je změnou smlouvy a platí tedy ustanovení bodu 12.1.

13. Trvání a zánik smlouvy
13.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 kalendářních měsíců.
13.2. Zákazník může odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi poskytovateli, jestliže:
13.2.1. Poskytovatel opakovaně nezřídil objednanou službu či neprovedl písemně dohodnutou změnu ani v době třiceti kalendářních dnů po uplynutí lhůty, uvedené pro zřízení dané služby v příslušné Technické specifikaci.
13.3. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi účastníkovi, je-li zřejmé, že zákazník zneužívá telekomunikační síť v rozporu se závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy a smlouvou, zejména:
a) Zákazník úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoliv nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu.
b) Komunikace, porušující práva na ochranu osobnosti, šíření počítačových virů, porušování autorských a vlastnických práv.
c) Zákazník narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup.
d) Zákazník neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systému nebo sítí.
e) Zákazník porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu provozovatele systému nebo sítě.
f) Zákazník zasahuje do služeb, poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím ( např. formou přetížení nebo zahlcení daty, pokusů přetížit systém a jiných zásahů ).
g) Zákazník rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny nebo jinak porušuje zásady občanského soužití.
13.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení zákazníkovi v případě, že:
13.4.1. Při zřízení služby, provádění změny služby nebo při samotném zřízení služby zjistí, že příslušnou službu nelze zřídit nebo provést její změnu z technických důvodů.
13.4.2. Při zřízení služby, provádění změny nebo při odstraňování poruch zákazník neposkytuje dostatečnou součinnost poskytovateli v souladu se smlouvou.
13.5. Smlouva je ukončena okamžikem ukončení poskytování služby.

14. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
14.1. V případě neposkytnutí služby podle smlouvy je odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a snížit cenu, resp. poskytnout slevu. Snížení ceny poskytovatel provede formou slevy na poskytované služby, a to dle bodu 8.1.2. těchto podmínek.

15. Společná a závěrečná ustanovení
15.1. Poskytovatel neodpovídá za obsah www stránek, souborů, emailové pošty, jakýchkoliv údajů apod., k jejichž užívání pouze zprostředkovává přístup. Za jakékoliv informace, způsob použití, šíření a nakládání s informacemi a daty odpovídá zákazník.
15.2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, nejsou jednotlivé smlouvy uzavírané s poskytovatelem na sobě závislé – zejména smlouvy kupní, nájemní, leasingové apod. ohledně hardware a jiných zařízení nejsou závislé na smlouvách, na základě kterých poskytovatel poskytuje telekomunikační služby. Ukončení jedné smlouvy nezakládá oprávnění ukončit smlouvu jinou, případná, a to i částečná nepoužitelnost specifického zařízení nezakládá právo na ukončení smlouvy a strany jsou samostatnými smluvními vztahy vázány bez ohledu na zánik jiné smlouvy.
15.3. Žádná ze stran neodpovídá za nesplnění, jestliže prokáže, že nesplnění závazku bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní mohla počítat v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky mohla odvrátit nebo překonat ( vyšší moc ), zejména živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, epidemie, zákonná opatření stanovená v jejich důsledku apod.
15.4. Ustanovení, sjednaná ve smlouvě a Technických specifikacích, mají přednost před ustanoveními sjednanými ve Všeobecných podmínkách.

16. Tyto podmínky jsou platné od 1.9.2008

Všeobecné podmínky byly nahrazeny 18.6.2020